Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 4 2019 | Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren vaak problemen bij het behouden van een baan, terwijl de wil om te werken er is, zo ook de capaciteiten en vaardigheden voor een goede uitvoering van het werk. Het langlopende Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) probeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk te begeleiden. Philips is zich in toenemende mate gaan toespitsen op mensen met ASS.
In editie 4 2019 | Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Door: Roy Peijen & Manon C.m. Bos

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren vaak problemen bij het behouden van een baan, terwijl de wil om te werken er is, zo ook de capaciteiten en vaardigheden voor een goede uitvoering van het werk. Het langlopende Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) probeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk te begeleiden. Philips is zich in toenemende mate gaan toespitsen op mensen met ASS.
Lees het artikel via deze pagina.

Autisme, hypermobiliteit en het Ehlers-Danlossyndroom

Door: Annelies A. Spek & Anne-Claire Maton

Autismespectrumstoornissen (ASS) gaan vaak gepaard met comorbide problematiek, waaronder somatische aandoeningen. Onduidelijk is of hypermobiliteit, het hypermobiliteitssyndroom (HMS) of het Ehler-Danlossyndroom (EDS) vaker voorkomen bij mensen met ASS. In dit artikel wordt relevante literatuur op dit gebied besproken en worden adviezen gegeven voor de klinische praktijk. Samenvattend zijn er enige aanwijzingen voor het vaker voorkomen van hypermobiliteit bij mannen met ASS. Bij vrouwen met ASS is dit nog niet onderzocht. Daarnaast lijkt ASS vaker voor te komen bij mensen met EDS en HMS. Vervolgonderzoek is nodig om meer zicht te krijgen op deze comorbiditeit en wat hieraan ten grondslag ligt. In de klinische praktijk is het belangrijk dat diagnostici en behandelaars oog hebben voor het samengaan van deze stoornissen en hun bejegening en benadering hierop aanpassen.
Lees het artikel via deze pagina.

Complexe systemen rondom autisme

Door: Marie K. Deserno, Denny Borsboom, Sander Begeer & Hilde M. Geurts

In dit artikel bespreken we de uitkomsten en conclusies van het promotieonderzoek van de projectgroep Levensloop binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA): REACH-AUT1. Samen met een kenniskring van ervaringsdeskundigen met autisme, professionals en clinici uit het autismeveld hebben we vier jaar lang onderzoek gedaan naar complexe systemen van risico- en succesfactoren rond de kwaliteit van leven van mensen met autisme. Waar de zoektocht naar zogeheten biomarkers voor autisme wijdverspreid is, zien we steeds meer publicaties waarin afgevraagd wordt of atypische ontwikkeling niet het product is van verschillen in input- en outputcombinaties, eigen aan het complexe systeem van de menselijke ontwikkeling.
Lees het artikel via deze pagina.

Enkele methodologische overwegingen bij het onderzoek bij volwassenen

Door: Anke Scheeren

Over hoe we volwassenen met autisme beter kunnen ondersteunen is meer en vooral hoogwaardig onderzoek nodig, is de mening van Vanessa Bal en Julie Taylor opgetekend in hun redactionele bijdrage van het tijdschrift Autism. Bij het bespreken van hoe dat hoogwaardige onderzoek eruit zou moeten zien, komt een aantal punten aan de orde. Zo is de heterogeniteit bij volwassenen groter dan bij kinderen.

V.H. Bal & J.L. Taylor (2019). Advancing understanding of adults: the role
of diagnostic confirmation and sample description. Autism, 23, 807-810.
doi:10.1177/1362361319847547 journals.sagepub.com/home/aut

Lees het artikel via deze pagina.

Passend onderwijs voor kinderen met autisme

Door: Regina Stoutjesdijk

Vaak hebben kinderen met autisme extra ondersteuning in het onderwijs nodig. Deze kan op een reguliere of een speciale school geboden worden. Met passend onderwijs is daarin meer maatwerk mogelijk. Onderzoeksresultaten suggereren dat regulier onderwijs voor meer kinderen met autisme een goede keuze zou kunnen zijn. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er aandacht is voor het belang van emotionele ondersteuning in de begeleiding van kinderen met autisme, dat de deskundigheid van leraren wordt vergroot en dat scholen investeren in de samenwerking met ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte.
Lees het artikel via deze pagina.

Emoties en emotieverwerking bij ASS in de voorschoolse leeftijd

Door: Gemma Zantinge, Sophie Van Rijn, Lex Stockmann & Hanna Swaab

Onderzocht is hoe jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in de leeftijd van drie tot zes jaar op verschillende niveaus emoties verwerken; hoe kijken zij naar emoties van anderen, hoe worden deze emoties beleefd en vervolgens gereguleerd en hoe geven deze kinderen blijk van een ervaren emotie zodat de afstemming met de omgeving goed verloopt.
Lees het artikel via deze pagina.

Meer lezen? Word abonnee!