Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 4 2018 | Autisme: een begripsanalyse

Als we praten over autisme lijkt het of we intuïtief aanvoelen wat we met die term bedoelen. Toch heeft het autisme meerdere betekenislagen die elkaar niet noodzakelijk geheel overlappen. Leo Kanner beschreef autisme als een ontwikkelingsstoornis uit de kindertijd. Voor Hans Asperger was het een levenslange persoonlijkheidspathologie.
In editie 4 2018 | Autisme: een begripsanalyse

Trans-disciplinaire behandeling van incontinentie bij ASS

Door: Anka K. Wagenaar, Yvonne Groen, Michel J. van Vliet, Francis J. Kloosterman-Eijgenraam, Annette Kingma, Jan Willem van Capelle & Oliver Tucha

De behandeling van incontinentie bij schoolgaande kinderen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis wordt vaak bemoeilijkt door problemen op het gebied van communicatie en gedrag. In dit onderzoek wordt het effect van transdisciplinair behandelen beschreven zoals uitgevoerd onder 26 kinderen bij wie de behandeling van incontinentie stagneerde. Alle kinderen hadden problemen op het gebied van gedrag of ontwikkeling en er was sprake van een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, waaronder autismespectrumstoornissen (ASS). De behandelgroep werd gekenmerkt door een hoge prevalentie van medische comorbiditeit en problematiek op psychosociaal gebied. Van de 26 kinderen waren 25 reeds elders behandeld vanwege incontinentie, zonder resultaat. Het effect van de huidige behandeling werd gemeten met behulp van de Goal Attainment Scale (GAS). Na 12 maanden van trans-disciplinaire behandeling lieten alle kinderen verbetering zien en bij 13 kinderen was de incontinentie zelfs volledig verholpen. 

Predictoren van de diagnoseleeftijd van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland

Door: Ben Poortland, Manon Begeer, Kawita J.S. Mataw & Sander Begeer

Een vroege diagnose van autismespectrumstoornis (ASS) is van belang om tijdig de juiste zorg te kunnen bieden. In deze studie werd onderzocht of de diagnoseleeftijd bij ASS voorspeld kan worden door persoonskenmerken (geslacht, intelligentieniveau, ernst van de ASS, huidige leeftijd) en omgevingskenmerken (opleidingsniveau ouders, mate van verstedelijking). Bij kinderen met ASS (n = 476) waren de diagnoseleeftijd en de leeftijd van eerste vermoeden lager bij jongens, bij kinderen met een lagere intelligentie en een lagere huidige leeftijd. De tijd tussen vermoeden en diagnose bleek korter te zijn bij mildere symptomen van ASS en hogere mate van verstedelijking. Bij volwassenen (n = 810) was de diagnoseleeftijd lager bij mannen, bij mildere symptomen van ASS, lagere huidige leeftijd en hoger opleidingsniveau van de moeder. De leeftijd van eerste vermoeden bleek alleen lager bij mannen en bij een lagere huidige leeftijd. De tijd tussen vermoeden en diagnose werd niet voorspeld door de persoons- of omgevingsfactoren. Bij meisjes/vrouwen en kinderen met een hoger intelligentieniveau lijkt het eerste vermoeden van ASS op latere leeftijd gevormd te worden, waardoor het diagnosetraject vertraagt. Betere voorlichting en screening is noodzakelijk.

Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Door: Nienke Peters-Scheffer, Yke Frankena & Lisanne Tuenter

De Cradle (CRDL) is een houten instrument waarmee aanrakingen tussen twee of meer personen worden omgezet in geluid. In deze studie werd onderzocht of de inzet van de CRDL tijdens sociale interacties tussen vijf participanten met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking en hun begeleiders van invloed is op het verbeteren van contact (initiatief tot interactie, de stemming en gedragsproblemen van de participanten en de afstemming tussen de participanten en hun begeleiders). Er is gebruikgemaakt van een withdrawal design met vier fases van elk drie weken. In de eerste en de derde fase werden videobeelden van interacties tussen de participanten en hun begeleiders zonder de CRDL geanalyseerd (basislijn 1 en 2). In fase twee en vier werden interacties met het instrument geanalyseerd (CRDL 1 en CRDL 2). Hoewel de resultaten binnen en tussen de participanten en variabelen varieerden, zijn er op iedere variabele gematigde effecten gevonden voor ten minste twee van de vijf participanten

Meer lezen? Word abonnee!