Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 1 2017 | Allochtone kinderen met autisme

Allochtone kinderen met autisme | Kinderen met autisme binnen het regulier basisonderwijs | Cognitieve veroudering bij volwassenen met autisme | Een vierluik op mindfulness bij autisme | Sterkte en zwakte diagnostiek bij (het vermoeden van) hoogbegaafdheid plus autisme | De autistische therapeut, Ryan Tebbit (2016) | Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet
In editie 1 2017 | Allochtone kinderen met autisme

Allochtone kinderen met autisme

Albert Boon, Melissa van Dorp, Ingrid van Balkom, Jan-Pieter Teunisse, Matt van der Reijden, Jacqueline Bailly

Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd bij instellingen die gespecialiseerd zijn in het diagnosticeren en behandelen van autismespectrumstoornissen. Blijkbaar zorgen cultuurverschillen er voor dat zij niet in behandeling komen. Om hier meer over te weten te komen zijn diverse groepen betrokkenen (ouders, school-zorgcoördinatoren, huisartsen en behandelaars) gevraagd naar praktijkkennis over het diagnosticeren en behandelen van autisme bij kinderen met een andere culturele achtergrond. Op basis van deze informatie is een toolkit samengesteld die aan de hand van de praktische adviezen professionals kunnen helpen de culturele kloof te overbruggen en zo de diagnostiek en behandeling aan deze groep te verbeteren.

Kinderen met autisme binnen het regulier basisonderwijs

Caroline Wiebenga

Acceptatie van leerlingen met autisme in het regulier basisonderwijs is niet vanzelfsprekend. Het autisme van de leerling maar ook de houding van leerkrachten, klasgenoten en hun ouders die vaak niet veel kennis en ervaring hebben met autisme is meestal niet positief. Het gevolg is dat leerlingen met autisme zich eenzamer voelen dan leerlingen zonder autisme maar bijvoorbeeld zich ook eenzamer voelen dan leerlingen met een lichamelijke beperking. Meer kennis over autisme bij leerkracht en klasgenoten en hun ouders en het trainen van leerlingen met autisme om sociaalvaardiger te worden in de klas zou voor een betere sociale acceptatie kunnen zorgen.

Cognitieve veroudering bij volwassenen met autisme

Hilde M. Geurts

Recentelijk zijn er internationale artikelen verschenen die zich richten op autisme bij volwassenen ouder dan 55 jaar. In enkele artikelen wordt geconcludeerd dat er waarschijnlijk sprake is van versnelde cognitieve veroudering bij mensen met autisme en er een grotere kans is op dementie. In andere artikelen trekken de onderzoekers juist de tegengestelde conclusie: mensen met autisme lopen mogelijk minder risico op cognitieve veroudering. In het onderhavige opiniërende artikel worden de verschillende bevindingen bediscussieerd en mogelijke verklaringen voor de, ogenschijnlijk, inconsistente bevindingen gegeven. Factoren zoals veranderende criteria voor de autisme diagnose, heterogeniteit, equifinaliteit, multifinaliteit en het ontbreken van leeftijd neutrale diagnostische instrumenten zullen allen de revue passeren.

Een vierluik op mindfulness bij autisme

Esther I. de Bruin, Anna Ridderinkhof

“Als ik mediteer is het net alsof mijn door elkaar gekrabbelde onleesbare aantekeningen langzaam veranderen in scherpe, helder geformuleerde zinnen.” Aldus een deelnemer aan de MYmind training voor jongeren met autisme. De interesse voor het toepassen van mindfulness bij verschillende doelgroepen groeit, sinds een aantal jaar ook bij autismespectrumstoornissen. Wat maakt de beoefening van mindfulness potentieel effectief in de ondersteuning van kinderen met autisme en hun ouders? Deze vraag kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden

Sterkte en zwakte diagnostiek bij (het vermoeden van) hoogbegaafdheid plus autisme

Agnes Burger-Veltmeijer, Alexander Minnaert

Het is bekend dat er op het niveau van gedrag, overeenkomsten zijn tussen kenmerken van hoogbegaafdheid (HB) en van autisme. Mede hierdoor ontstaan misdiagnoses, gemiste diagnoses en niet afgestemd (be)handelen in onderwijs, opvoeding en ggz. Dit artikel gaat in op de diepere lagen van de overlap tussen HB en autisme en wat dit zegt over talent, leren en diagnostiek. Vanuit de literatuur wordt beredeneerd dat aan HB toegeschreven zijnskenmerken, zoals perfectionisme, sterk rechtvaardigheidsgevoel, hypergevoeligheid of kritische instelling, ook verklaard kunnen worden uit de aan autisme toegeschreven cognitieve stijlen van detailgerichtheid en systeemdenken. Dit betekent dat als een zeer intelligent kind bovenstaande zijnskenmerken vertoont, of sociale tekorten en rigide stereotiep gedrag laat zien, er niet te snel geclassificeerd moet worden richting HB of autisme. Dit zou namelijk kunnen leiden tot frustratie van gekend en latent talent. Beter kan een profiel van (relatieve) sterktes en zwaktes gemaakt worden, o. a. via (neuro)cognitieve dimensies, en gekeken worden wat de psycho-educatieve behoeften van een individueel kind zijn en welke (be)handelingen daarop aansluiten. Dit kan via de handelingsgerichte diagnostiek van de Sterkte en Zwakte Heuristiek.

De autistische therapeut, Ryan Tebbit (2016)

Hans Peters

Als deelnemer aan de Discussionlist Pre-Therapy heb ik (Hans Peters) het proefschrift van de autistische therapeut Ryan Tebbit toegezonden gekregen en gelezen. De titel luidt The autistic therapist: an auto ethnographic inquiry into my experiences and journey of autism and becoming a counsellor. Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirement of the degree of Master of Arts1. Het is een bij mijn weten niet officieel gepubliceerd werkstuk, maar het lijkt me voor de lezers/lezeressen van dit tijdschrift belangwekkend genoeg om hiervan kennis te nemen. Voor mensen die na lezing contact met de auteur zouden willen opnemen geef ik hierbij zijn e-mailadres ryan.tebbit@gmail.com. In de kern gaat dit proefschrift over de ontwikkeling van de auteur, die aan het Syndroom van Asperger lijdt, van kind tot getrainde counselor. Na een introductie volgen vijf hoofdstukken: schooljaren, werk, relaties, diagnose en ontwaken, en counseling en counselingtraining. Het werk sluit af met hoofdstuk 7: conclusies. Het geheel omvat 47 pagina’s inclusief literatuurlijst.

Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet

drs D.C. Ligtvoet

In deze bijdrage willen wij u laten kennismaken met één van onze bewoners. Zijn naam is Daan. Het verhaal van Daan laat een positieve verandering zien in gedrag nadat de begeleidingswijze is gewijzigd. Voorheen werd hij gezien als een jongen met gedragsproblemen en autisme. Nu staan de gedragsproblemen en de mate van autisme ver op de achtergrond en is er ruimte voor ontwikkeling. Hij is in staat nieuwe vaardigheden aan te leren, kan keuzes maken en wordt zelfstandiger.